ALGEMENE VOORWAARDEN THESISAPPS

1. Definities

a. Opdrachtnemer: ThesisApps.
b. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Opdrachtnemer de overeenkomst tot levering van producten en diensten heeft gesloten.
c. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
d. Overeenkomst: de overeenkomst (schriftelijk of per e-mail bevestigd) tussen partijen tot levering van een of meer producten of diensten van Opdrachtnemer.
e. Producten en diensten van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer te exploiteren producten en diensten. Hieronder vallen onder meer: mobiele applicaties, VJ-diensten, regie-diensten, de productie en plaatsing van videoproducties, websites, flashbanners, de registratie van, domeinnamen, de promotie van een website en andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. Toepasselijkheid  

a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer en alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk is afgeweken.
b. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn voor Opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie  

Alle offertes en prijsopgaven door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, behalve indien door Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat deze, bevestigd door Opdrachtgever, ontvangen en bevestigd is door Opdrachtnemer.
b. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
b. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, onbehoorlijk of onvolledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van internet;
– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; of
– Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd  

a. Levering van een product of dienst geschiedt binnen de tussen partijen overeengekomen opleveringsperiode.
b. Opdrachtnemer start met het uitvoeren van zijn verplichtingen op het moment dat de aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs voor de te leveren producten of diensten is voldaan.
c. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan Opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
d. Excessieve overschrijding van de levertijd aan de zijde van Opdrachtnemer kan beschouwd worden als een grond voor Opdrachtgever voor ontbinding van de overeenkomst.
e. De publicatie van ThesisApps in de App Stores worden tot 3 jaar gegarandeerd.

7. Overmacht  

a. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
b. Opdrachtnemer kan niet gehouden worden aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen  

a. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
b. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren indien de tussen partijen overeengekomen prijs op grond van onvoorziene omstandigheden niet redelijk blijkt te zijn en zal in dat geval uit onvoorziene omstandigheden voortvloeiend meerwerk en andere onvoorziene kosten door factureren aan Opdrachtgever.

9. Betalingsvoorwaarden  

a. Opdrachtgever dient 30% van de overeengekomen prijs voor de te leveren producten of diensten binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur te betalen. De overige 70% van de overeengekomen prijs dient binnen 14 dagen na eindfactuurdatum te worden voldaan. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Opdrachtnemer is ontvangen.
b. Indien abusievelijk een hoger bedrag aan Opdrachtgever gefactureerd wordt dan overeengekomen, dient Opdrachtnemer het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren.
c. Indien abusievelijk een hoger bedrag dan overeengekomen geïncasseerd wordt door Opdrachtnemer, dan dient Opdrachtnemer het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan Opdrachtgever te retourneren.
d. Indien abusievelijk een lager bedrag gefactureerd wordt dan overeengekomen, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het bedrag van de daaropvolgende factuur te verhogen.

10. Eigendomsvoorbehoud  

Het door Opdrachtnemer vervaardigde materiaal is na oplevering eigendom van Opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid  

a. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Opdrachtnemer.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Opdrachtnemer.
d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
e. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.
f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
g. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever dit niet doet, is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt.
h. Publicatierechten en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid liggen bij de opdrachtgever.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling  

a. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hier van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14. Toepasselijk recht  

a. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
b. Opdrachtnemer heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

LEH 2014